Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Algemeen

De besloten vennootschap EMboost B.V. h.o.d.n. VI-Travel is gevestigd aan Langesteijn 130, 3342 LG te H.I. Ambacht. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 513248490000 met BTW nummer NL823218168B01.

De werkzaamheden welke de besloten vennootschap EMboost  B.V. h.o.d.n. VI-Travel (verder te noemen "VI-Travel ") uitvoert, bestaan uit het voor groepen of individuen organiseren van sportreizen.

De algemene voorwaarden van VI-Travel zijn opgesteld met als doel duidelijkheid te creëren tussen de contractsluitende partij (verder ook te noemen "wederpartij") en VI-Travel betreffende de van toepassing zijnde betalings-, leverings- en overige verplichtingen van beide partijen alsmede de contractsluitende partij inzicht te verschaffen in de werkwijze van VI-Travel.

Artikel 2
Toepasselijkheid voorwaarden

lid 1. De algemene voorwaarden van VI-Travel zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die gesloten worden tussen VI-Travel en andere contractsluitende partij/partijen.
lid 2. De algemene voorwaarden van VI-Travel zijn van toepassing ongeacht de plaats waar de overeenkomst is gesloten en ongeacht de plaats waar de overeenkomst ten uitvoer zal worden gelegd.
lid 3. De algemene voorwaarden van VI-Travel zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van VI-Travel. Slechts indien schriftelijk tussen beide partijen anders overeengekomen wordt kan op dit artikellid een uitzondering worden gemaakt.
lid 4. Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden van VI-Travel als vernoemd in lid 3, binden VI-Travel slechts, voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Behoudens dergelijke afwijkingen en/of aanvullingen, blijven de algemene voorwaarden van VI-Travel voor het overige van kracht.
lid 5. VI-Travel vermeldt bij de aanvang van enige tussen haar en een andere partij te sluiten overeenkomst uitdrukkelijk dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. De wederpartij wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene voorwaarden van VI-Travel vanaf het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij schriftelijk en gemotiveerd de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de hand wijst.

Artikel 3
Het tot stand komen en de inhoud van de overeenkomst

lid 1. De overeenkomst komt tot stand door middel van acceptatie door de wederpartij van het door VI-Travel gedane aanbod. Het aanbod kan plaatsvinden via de online boekingsmodule op de website www.vi-travel.nl  of via een schriftelijk voorstel.
lid 2. Acceptatie van het aanbod via de online boekingsmodule vindt automatisch plaats na het afronden van het bestelproces.
lid 3. Een schriftelijk aanbod is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door VI-Travel wordt aangegeven dat het, door haar gedane aanbod, bindend is indien de wederpartij het aanbod aanvaardt. Acceptatie van het schriftelijke aanbod geldt niet eerder als aanvaard door VI-Travel, dan hetzij na het verzenden van een schriftelijke bevestiging door VI-Travel, hetzij door het verzenden van een factuur, hetzij nadat VI-Travel een of meer handelingen heeft verricht ter uitvoering van het aanbod.
lid 4. De wederpartij is verantwoordelijk voor het doorgeven van volledige en correcte gegevens bij de acceptatie van de aanboden reis aan VI-Travel. De persoonsgegevens dienen exact hetzelfde te zijn als de gegevens in het paspoort / identiteitskaart. Als achteraf een boeking moet worden aangepast wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens, komen alle kosten hiervan voor  rekening van de wederpartij.
lid 5. VI-Travel gaat de overeenkomst aan onder het voorbehoud dat zij de geboekte onderdelen daadwerkelijk kan reserveren. In dit kader behoudt VI-Travel zich het recht voor om de overeenkomst tot een werkdag na ontvangst van de overeengekomen reissom te annuleren, in welk geval VI-Travel de betaalde reissom binnen 5 werkdagen na ontvangst zal terugbetalen.
lid 6. Kennelijke fouten of vergissingen (dat wil zeggen informatie waarvan voor de wederpartij duidelijk is dat het om een fout of een vergissing gaat) binden VI-Travel niet. Fouten en vergissingen in de door of namens VI-Travel en haar leveranciers (al dan niet via de website) verstrekte informatie of in de overeenkomst binden VI-Travel eveneens niet. VI-Travel aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook behoudt VI-Travel zich het recht voor om zich te herroepen op kennelijke fouten in aanbiedingen.

Artikel 4
Betaling

lid 1. VI-Travel is eerst gehouden zijn verplichtingen na te komen, nadat integrale betaling van de overeengekomen prijs door de wederpartij, heeft plaatsgevonden.
lid 2. Van het bepaalde in het vorige lid kan slechts worden afgeweken indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
lid 3. Indien tussen partijen bij aanvang van de overeenkomst, uitdrukkelijk is overeengekomen dat deelbetalingen plaats zullen vinden, dient in de vorige leden, in de plaats van "integrale betaling" gelezen te worden als "eerste deelbetaling".
lid 4. Op alle overeenkomsten welke worden gesloten tussen VI-Travel en wederpartij, zijn de navolgende betalingsverplichtingen van toepassing:

- Bij acceptatie van het aanbod via de online boekingsmodule dient wederpartij 100% van de reissom direct te voldoen.
- Bij acceptatie van het schriftelijke aanbod dient wederpartij 100% van de reissom, als omschreven op de factuur welke VI-Travel aan de wederpartij heeft doen laten toekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
- Indien de overeenkomst binnen 2 weken voor vertrek van de reis tot stand komt, moet de reissom per direct in zijn geheel worden betaald.

- Betaling dient plaats te vinden op rekeningnummer NL50ABNA0643606300 ten name van EMboost B.V. te Hendrik-Ido-Ambacht.
- Bij niet tijdige betaling door de wederpartij is VI-Travel gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, terwijl de wederpartij verplicht blijft tot integrale betaling van het factuurbedrag.
- Indien VI-Travel, ten gevolge van betalingsverzuim van de wederpartij, genoodzaakt is over te gaan tot incassomaatregelen, zal de wederpartij alle kosten, waaronder incasso- en deurwaarderskosten, alsmede kosten van juridische bijstand en alle overige gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, welke aan de zijde van VI-Travel ontstaan teneinde de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij, de ontbinding van de overeenkomst, of een vordering tot schadevergoeding, te bewerkstelligen, aan VI-Travel verschuldigd zijn.


Artikel 5
Wijzigingen en onvoorziene omstandigheden

lid 1. Indien wederpartij niet kan deelnemen aan de reis en/of de geboekte wedstrijd niet kan bijwonen, bijvoorbeeld door een annulering of vertraging van de vlucht of het verplaatsen van de wedstrijd, kan VI-Travel hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden. VI-Travel is ook niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij hierdoor mogelijk ondervindt. VI-Travel zorgt er voor dat de reisonderdelen zijn afgestemd op de wedstrijd, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 5 lid 2. Het is de eigen verantwoordelijkheid van wederpartij om daadwerkelijk op tijd te komen bij de wedstrijd en de vlucht.
lid 2. De mogelijkheid bestaat dat, in verband met televisierechten of andere onvoorziene omstandigheden, de wedstrijd op een andere datum of tijdstip wordt vastgesteld. Wij bieden in stap 3 van het online boekingsproces de mogelijkheid om het VI Premiumpakket af te sluiten. Hierin is onder andere opgenomen dat VI-Travel, in het geval een wedstrijd wordt verplaatst naar een buiten de reisduur gelegen moment, de reis zo aanpast dat wederpartij in de gelegenheid is om de wedstrijd alsnog bij te wonen.
lid 3. VI-Travel is bevoegd om de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, aan wederpartij onverwijld meegedeelde omstandigheden. Ook is VI-Travel bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens wichtige, aan wederpartij onverwijld meegedeelde omstandigheden, ook al zou wederpartij daarvan nadeel van geringe betekenis ondervinden. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om kleine aanpassingen van vluchttijden.

Artikel 6
Indeplaatsstelling

lid 1. Indien de wederpartij verhinderd is om aan de reis deel te nemen, kan een ander in zijn plaats worden gesteld onder de in lid 2 vermelde voorwaarden.
lid 2. De voorwaarden voor indeplaatsstelling zijn: a) de ander voldoet aan alle aan de reis/wedstrijd verbonden voorwaarden, b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten voor indeplaatsstelling nog kunnen worden verricht, c) de voorwaarden van de leverancier(s) van VI-Travel verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling en d) de eventuele kosten die met de indeplaatsstelling gepaard gaan, dienen tijdig en volledig door de wederpartij te worden voldaan.

Artikel 7
Annulering

lid 1. Indien wederpartij de reis annuleert, blijft hij de reissom aan VI-Travel verschuldigd.
lid 2. Wederpartij heeft geen recht op retour omdat het een overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten die logies en vervoer betreft, die per definitie op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode, verricht moet worden.
lid 3. Indien het voor VI-Travel echter mogelijk is om bij haar leveranciers geboekte onderdelen (deels) kosteloos te annuleren, dan zal VI-Travel de reissom voor zover mogelijk aan de wederpartij restitueren, onder aftrek van de kosten die VI Travel heeft moeten maken.
lid 4. Restitutie van het deel van de reissom dat ziet op de vlucht, is bij annulering nimmer mogelijk.
lid 5. Een annulering dient schriftelijk (waaronder per e-mail) aan VI-Travel te worden doorgegeven. VI-Travel bevestigt de annulering binnen een werkdag en zal een opgave doen van de annuleringskosten.
lid 6. Vanaf vijf dagen voor vertrek zijn de annuleringskosten altijd 100%.

 

Artikel 8
Reisbescheiden en reisdocumenten

7.1 Uiterlijk 10 dagen voor vertrek verstrekt VI-Travel de benodigde reisbescheiden per e-mail. Hierin staat alle relevante informatie met betrekking tot vlucht, hotel en entreebewijs. Indien de reisbescheiden niet uiterlijk 10 dagen voor vertrek in het bezit van wederpartij zijn, dient wederpartij onmiddellijk contact op te nemen met VI-Travel.
7.2 Wederpartij dient de door VI-Travel verstrekte reisbescheiden direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Indien de reisbescheiden niet correct zijn, dient wederpartij directe contact op te nemen met VI-Travel. VI-Travel is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de reisbescheiden niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de reisbescheiden wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor rekening van wederpartij.
7.3 Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste en geldige grens- en reisdocumenten zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs, visa en eventuele documenten op gezondheidsgebied. VI-Travel is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien reiziger niet beschikt over juiste en geldige grens- en reisdocumenten.

Artikel 9
Aansprakelijkheid en overmacht

lid 1. VI-Travel verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die wederpartij op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
lid 2. Wederpartij dient zelf alle instructies, aanwijzingen en algemene voorwaarden van VI-Travel en de door haar ingeschakelde hulppersonen en leveranciers na te leven.
lid 3. VI-Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadeclaims van welke aard dan ook indien:

- de tekortkoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
- de tekortkoming toe te rekenen is aan wederpartij zelf; of
- de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
- de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die VI-Travel of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
- de tekortkoming te wijten is aan overmacht, zijnde abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden;

Artikel 10
Klachten

lid 1. VI-Travel doet er alles aan om wederpartij zo goed mogelijk van dienst te zijn en zijn reis goed te laten verlopen.  Mocht wederpartij desondanks problemen ondervinden en/of een klacht hebben, dan dient hij direct contact met ons op te nemen. Mocht het probleem zich voordoen tijdens de reis,  dan dient wederpartij direct met het door VI-Travel in de reisbescheiden verstrekte noodnummer contact op te nemen. Waar mogelijk tracht VI-Travel het probleem op dat moment direct op te lossen.
lid 2. Klachten die betrekking hebben op de reis en die niet direct gemeld zijn conform hetgeen in artikel 9 lid 1 vermeld, zullen na terugkomst niet meer in behandeling worden genomen.

Indien wederpartij na afloop van de reis van mening is dat de klacht onvoldoende is opgelost, dan dient hij deze  binnen 10 werkdagen bij VI-Travel schriftelijk per aangetekende post of e-mail (info@vi-travel.nl) in te dienen. Na deze termijn zal de klacht niet meer in behandeling genomen worden.

Overige klachten die zich niet tijdens de reis voordoen dient wederpartij schriftelijk bij VI-Travel in te dienen per aangetekende post of per e-mail ( info@vi-travel.nl). VI-Travel reageert schriftelijk binnen 10 werkdagen op de ingediende klacht.

Artikel 11
Geschillen

lid 1. Op alle geschillen tussen wederpartij en VI-Travel is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen uitsluitend bij de Nederlandse rechter aanhangig te worden gemaakt. Indien wederpartij niet woonachtig in Nederland is, kan een eventueel geschil ook voor een buitenlandse rechter aanhangig gemaakt worden.